• Karbid vápníku 400g

Karbid vápníku 400g

  • Kód výrobku: B1038
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 99 KčPoužívá se v karbidových lampách. Používá se k plašení hlodavců na letištních plochách. Používá se jako surovina nebo polotovar pro výrobu acetylenu a kyanamidu vápenatého. Používá se v metalurgickém průmyslu pro odsíření kovů za tepla v tavících pecích a také ve slévárnách železa a oceli.

První pomoc:

P302+P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304+P340 Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P370+P378 V případě požáru: k hašení použijte suchý prach nebo písek. Nikdy nepoužívat vodu. P403+P233 Skladujte na dobře větraném, místě. Uchovejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice. P223 Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

V situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Skladování: V originálním, řádně uzavřeném obalu, na suchém a dobře větraném místě, v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, vznícení a oxidantů. Chránit před působením vody a vlhkosti.

Obsahuje:

KARBID VÁPNÍKU Indexové číslo 006-004-00-9 Číslo CAS: 75-20-7 Číslo ES (EINECS): 200-848-3 Další názvy látky: Calcium carbide Molární hmotnost: 64,10 Molekulový vzorec: CaC2 H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý