• Náplň do chemických WC 1l

Náplň do chemických WC 1l

  • Kód výrobku: B1238
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 219 KčNáplň do chemických WC zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, snižuje tvorbu plynů, rozkládá odpad a zároveň příjemně voní. Návod k použití: Přípravek je určen do spodní i horní nádoby. Do horní nádoby dávkujeme 50ml přípravku na 10l obsahu zásobníku. Do spodní nádoby dávkujeme 100ml přípravku na 10l obsahu zásobníku. Pro zlepšení účinku přípravku doplňte do nádoby cca 2l vody. Likvidujte pouze na místech k tomu určených. Nevypouštějte ve volné přírodě. Skladujte při teplotě 0 - 40 oC. Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

NEOBSAHUJE FORMALDEHYD!

Dávkování

  • Do horní nádoby dávkujeme 50ml přípravku na 10l obsahu zásobníku.
  • Do spodní nádoby dávkujeme 100ml přípravku na 10l obsahu zásobníku.

Bezpečnostní doporučení:

Chraňte před dětmi. Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Použivejte při manipulaci s přípravkem ochranné pomůcky.

Upozornění:

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

První pomoc:

V případě kontaktu s pokožkou ihned opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody. V případě zasažení očí ihned vyplachujte po dobu 15 minut velkým množstvím vody, poté ihned volejte lékaře. V případě požití vypláchněte ústa vodou a vypijte ihned velké množství vody, poté vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. K lékaři vemte vždy originální obal.

Obsahuje:

Kvartérní amoniové sloučeniny (CAS 68424-85-1)

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

UFI:

T4VU-K57P-499E-73EF


Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý