Čím se zabýváme

Firma Bioclean vyrábí a distribuuje bakteriální a enzymatické přípravky určené pro řešení problémů v domácnostech, institucích, obcích/městech a také jednotlivých odvětvích průmyslu.

Problémy v domácnostech

Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady:

 • Biologická likvidace organických kalů v žumpách, septicích a odpadních jímkách
 • Nastavení správné činnosti domovních čistíren odpadních vod
 • Čištění odpadního potrubí
 • Urychlení kompostovacího procesu
 • Neutralizace zápachů (z interiéru automobilů, z domácích zvířat, v odpadkových koších, v nádobách na organický odpad, atd.)
 • Likvidace skvrn organického původu (krev, moč, potraviny, atd.)
 • Likvidace olejových skvrn z pevných povrchů (nafta, motorový olej a jiné mazací látky z betonu, zámkové dlažby atd.)
 • Čištění zahradních jezírek (likvidace řas a organických usazenin, nastavení mikrobiologické rovnováhy vodních biotopů)
 • Snižování množství organických odpadů v suchých toaletách

Problémy institucionálního charakteru

Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady:

 • Rozklad tuků v lapačích (jedná se o degradaci tuků na jednoduché organické látky)
 • Čištění odpadního potrubí
 • Zajištění správné funkce hotelových, restauračních, jídelních čistíren odpadních vod
 • Likvidace organických odpadů v odpadních nádržích
 • Neutralizace zápachu organického původu

Problémy obcí a měst

Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady:

 • Čistírny odpadních vod (podpora biologických procesů, zlepšení vlastností aktivačního kalu, atd.)
 • Skládky odpadů - neutralizace zápachu z organických zbytků, urychlení jejich rozkladu
 • Městské/obecní kompostárny - urychlení zrání organického materiálu, snížení zápachu doprovázejícího rozklad organické hmoty.
 • Vodní nádrže – likvidace řas, snižování množství usazených kalů

Problémy v průmyslu

Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady:

Zemědělství

 • Živočišná výroba:

  • neutralizace zápachu v odchovnách
  • zlepšení zdravotních podmínek pro odchov (snížení amoniaku NH3)
  • zvýšení tekutosti kejdy (snížení četnosti ucpávání odtokových kanálů)
  • zajištění správné funkce průmyslových čistíren odpadních vod
  • urychlení procesu rozkladu v kafilériích (likvidace uhynulých zvířat)
  • likvidace problémů spojenými s tuky (čištění odpadního potrubí, degradace tuku v lapačích)
 • Kompostárny – urychlení a zkvalitnění procesu kompostování

 • Vodní hospodářství

  • Čištění vodních nádrží
  • Likvidace řas
  • Rozklad kalu na dně nádrží

Potravinářský průmysl

 • Čistírny odpadních vod

  • Řešení problémů s přetížením ČOV
  • Stabilizace aktivačního kalu
  • Podpora biologických procesů rozkladu organických odpadů
 • Lapače tuků

  • Snížení zápachu
  • Biologická degradace tuků (snížení četnosti vývozu lapačů)
  • Čištění odpadního potrubí od nánosů tuků

Chemický a farmaceutický průmysl

 • Čištění odpadních vod

  • Biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemických a farmaceutických závodů (výroba rozpouštědel, ocelářské závody, koželužny, výrobny polymerů, textilní výroba, výroba barev)
  • Biologická oxidace sulfidů za účelem vzniku neškodného produktu bez zápachu (bio-filtry/biologické čištění plynů, přečerpávací jímky, odpadní laguny, usazovací nádrže, zásobníky hustého kalu, atd.)
  • Biodegradace aromatických chemických sloučenin jako fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen (BTEX), anilin, atd.
  • Biologické odstraňování organických látek v odpadních vodách z výroby papíru a celulózy.
  • Biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozů.