Náplň do chemického WC 1l

  • Kód výrobku: I0036
  • EAN: 8594163210687
  • Dostupnost: skladem
  • 194Kč

  • Uvedená cena je s DPH.

Vysoce kvalitní tekutý přípravek pro chemická WC, vyráběný dle původní receptury s vícejak 20-ti letou tradicí na trhu. Tento výrobek je distribuován v 1L obalech. Neobsahujeformaldehyd a splňuje tak přísné ekologické normy a šetří životní prostředí. Používá seve zředěné formě do nádrží chemických toalet, kde urychluje rozklad odpadů a toaletníhopapíru. Zároveň napomáhá odstranit nepříjemný zápach a plyny vznikající rozkladnýmiprocesy. Výrobek je vhodný do obou komor chemického WC.

Reference:

Reference město Kravaře - obor místního hospodářství a inv. výstavby zde k prohlédnutí.

Bezpečnostní doporučení:

Chraňte před dětmi . Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte.Používejte při manipulaci s přípravkem ochranné pomůcky.

Doporučené ředění:

1:200 (1l přípravku na 200l vody)

Barva:

tmavě modrá

Vůně:

květinová

Balení:

1l


Standartní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce
P301+P330+P331Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P305+P351+P338 Při zasažení očí několik minut oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/LÉKAŘE
P405 Skladujte uzamčené


Bezpečnostní lisk ke stažení.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý