pH MÍNUS ProfiPOOL 1,3kg

  • Kód výrobku: B0007
  • EAN: 8594163211639
  • Dostupnost: skladem
  • 120Kč

  • Uvedená cena je s DPH.

ProfiPOOL pH MÍNUS je granulovaný přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,0–7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

Návod k použití:

ProfiPOOL pH MÍNUS sníží hodnotu pH o 0,1 při dávce 8 g/m3 (cca 1 vrchovatá polévková lžíce na 1000 l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočítané množství potřebné pro dosažení hodnoty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a poté se rovnoměrně vlije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém promíchání.

Nebezpečná látka:

hydrogensíran sodný (Index: 016-046-00-X; CAS: 7681-38-1).

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Skladování:

Skladujte na čistém, suchém,dobře větraném místě. Skladujte v původních obalech. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je od +10ºC do +30ºC. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Balení:

1,3 kg

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý