Případová studie č. 1

Odvětví: městský odpad/pivovar
Země: Francie
Problém: Špatná efektivita vyhnívací nádrže
Produkt: BCL BioGas

Podmínky:

Městská čistírna odpadních vod přijímá městskou odpadní vodu a odpadní vodu z pivovaru. Čistírna pracuje správně s dobrými hodnotami výstupního produktu. Kal z primární a sekundární nádrže je zpracováván ve vyhnívací nádrži. Efektivita zpracování kalu v této nádrži však nebyla dostatečná a především tvorba bioplynu nebyla optimální. Cílem první fáze bylo posoudit schopnost BCL BioGas navýšit výkon anaerobní vyhnívací nádrže na laboratorní úrovni před použitím v plném rozsahu. Test anaerobní rozložitelnosti byl proveden v 1 litrových uzavřených lahvích umístěných na magnetické míchačce při 200 otáčkách za minutu a ve vodní lázni o teplotě 32°C +0.5oC.

Řešení:

Přípravek BCL BioGas byl vytvořen speciálně pro anaerobní vyhnívací nádrže. Produkt obsahuje volné enzymy (amyláza, celuláza, lipáza a proteáza), fakultativní anaerobní bakterie, kvasinky a houby. Enzymy a fakultativní anaerobní mikroorganismy navzájem urychlí proces acetogeneze, zatím co kvasinky a houby optimalizují fermentaci a digesci. Rychle a efektivně vytvářené kyseliny s krátkým řetězcem (jako octové a propionové kyseliny) představují vstupní suroviny pro methanotvorné mikroorganismy, které vytvářejí bioplyn.

Cíle:

  • Optimalizovat produkci bioplynu
  • Zvýšení efektivity digesce
  • Snížení CHSK

Aplikace:

Kontrolní vzorek složený z anaerobního kalu z reaktoru s počátečním pH 7.0 Testovaný vzorek obsahoval anaerobní kal s počátečním pH 7.0, kde byl přidán přípravek BCL BioGas. Vzorky byly odebírány každý den po dobu 15 dnů a testovány na pH, redox a teplotu. Dále byla analyzováno snižování CHSK, množství sušiny a produkce bioplynu.

Výsledky

Po 15 dnech byly získány následující hodnoty:

1. Celková redukce CHSK

- CHSK počáteční CHSK konečné Celkový úbytek CHSK (%)
Kontrolní vzorek 45,125mg/L 31,000mg/L 31%
Vzorek s BCL BioGas 45,125mg/L 20,750mg/L 54%

2. Redukce sušiny

  Počáteční množství Konečné množství Úbytek sušiny (%)
Kontrolní vzorek 33.7g/L 24.0g/L 29%
Vzorek s BCL BioGas 33.7g/L 18.1g/L 46%

3. Nárůst produkce bioplynu

  Počáteční množství Konečné množství Nárůst produkce (%)
Kontrolní vzorek 0ml 2921ml -
Vzorek s BCL BioGas 0ml 6191ml 212%