Případová studie č. 2

Odvětví: masný průmysl specializující se na porážku prasat
Země: Francie
Problém: Slabá produkce metanu
Produkt: BCL BioGas

Podmínky:

Masokombinát zaměřený na porážku prasat je vybaven vlastní čistírnou odpadních vod a anaerobní vyhnívací nádrží. Čistírna má přítok 250m3/den. Výsledný produkt splňuje dané normy (BSK <20mg/L, CHSK <125mg/L a TSS< 30mg/L). Do anaerobní vyhnívací nádrže o objemu 1 000m3 je denně dodáváno: 3 tuny krve, 12 tun vnitřností (zpravidla střeva), 1 tuna odpadů z masa, 15 tun aerobního biologického kalu, 2 tuny hnoje, 4 tuny slámy. Denně je do nádrže dodáváno 35-40 tun, z čehož je cca 8% sušina. Bioplyn je spalován a využíván k zajištění energie pro jatka.

Řešení:

Přípravek BCL BioGas byl vytvořen speciálně pro anaerobní vyhnívací nádrže. Produkt obsahuje volné enzymy (amyláza, celuláza, lipáza a proteáza), fakultativní anaerobní bakterie, kvasinky a houby. Enzymy a fakultativní anaerobní mikroorganismy navzájem urychlí proces acetogeneze, zatím co kvasinky a houby optimalizují fermentaci a digesci. Rychle a efektivně vytvářené kyseliny s krátkým řetězcem (jako octové a propionové kyseliny) představují vstupní suroviny pro methanotvorné mikroorganismy, které vytvářejí bioplyn.

Cíle:

  • Optimalizace produkce bioplynu
  • Zvýšení efektivity digesce
  • Zvýšení množství zpracovávaného materiálu

Aplikace

Přípravek BCL BioGas je přidán do vody v poměru 1:10 a dobře promíchán. Po třiceti minutách je dávkován do přívodu anaerobní vyhnívací nádrže (fermentoru).

Dávkování:

Počáteční dávka:
1.- 5. den: 4kg přípravku BCL BioGas / den
Udržovací dávka:
2. a další týden: 2kg přípravku BCL BioGas / týden


Výsledky:

Po měsíci aplikace přípravku:

Produkce bioplynu vzrostla z 1 826 m3/den na 2 359 m3/den (29% nárůst)
Produkce energie vzrostla z 3 547 kWh/den na 5 378 kWh/den (51% nárůst)